ministry

vobu.com.ua

 

centr      Одним з важливих засобів підвищення якості навчання і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного і культурного процесу, викладачі коледжу вважають дослідницьку діяльність. Щороку в навчальному закладі проводяться олімпіади з фахових дисциплін, студентські теоретичні та науково-практичні конференції.
      Студенти коледжу активні учасники Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнської олімпіади з основ математики, Всеукраїнської універсіади з іноземної мови, Міжнародного конкурсу з актуальних питань менеджменту туристичної індустрії, Всеукраїнського конкурсу «Молода економіка», на яких займали призові місця та отримували грамоти:
chuk       - січень 2010р. – студентка коледжу Чик Надія зайняла І-ше місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика;
       - березень 2010р. - студент коледжу Андрусяк Ігор переміг в обласній олімпіаді серед ВНЗ І-ІІ р.а. з суспільно-гуманітарних дисциплін, а у квітні 2010р. він посів ІІ-ге місце у Всеукраїнській олімпіаді в м. Києві;
       - квітень 2010р. – студентка коледжу Яремчук Ольга зайняла І-ше місце в обласному (ІІ-му) етапі Всеукраїнського конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку».
             gram1 gram2
Мета та завдання конкурсу.
      Студентська олімпіада - це система масових очних змагань студентів, що навчаються у вищому навчальному закладі. Вона проводиться з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, інтенсифікації та удосконалення навчального процесу, стимулювання потреб у творчому оволодінні знаннями, з метою розвитку і реалізації творчих здібностей студентів, виявлення науково-обдарованої, по справжньому талановитої молоді.
      Студентська олімпіада проводиться з навчальних дисциплін (предметні олімпіади) та спеціальностей (конкурси з спеціальностей), за якими здійснюється навчання та підготовка фахівців з вищою освітою.
      Предметні олімпіади - це очні змагання студентів у творчому застосуванні теоретичних знань з однієї конкретної загальноосвітньої чи спеціальної дисципліни в умінні вибрати оптимальні шляхи і методи розв'язання предметних задач. У них беруть участь, як правило студенти, які на час проведення олімпіади вивчають відповідну дисципліну або закінчили її вивчати.
      Олімпіади зі спеціальності - це очний конкурс майстерності студентів випускних курсів, які вивчали комплекс дисциплін, що формують систему знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Умови проведення.
      Студентська олімпіада проводиться на підставі щорічного наказу директора коледжу "Про проведення студентської олімпіади".
      Олімпіада проводиться з усіх основних навчально-наукових та спеціальних дисциплін, передбачених навчальними планами всіх спеціальностей коледжу: на відділеннях у три етапи (груповий, курсовий, загальний по відділенню). Якщо предмет вивчається на всіх відділеннях або кількох з них - в чотири етапи (IV - загальноколеджівський).
      Із академічних груп виділяються кращі студенти на курсовий етап олімпіади, з курсового - кращі студенти на загальний етап по відділенню; переможці на відділенні - учасники коледжівського етапу.
      Залежно від специфіки відділення, часу завершення вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни допускаються зміни термінів підведення підсумків І туру олімпіади з цих дисциплін, але таким чином, щоб студенти-призери І туру вчасно могли взяти участь у II турі (у базових навчальних закладах), якщо з такого предмету вони проводяться.
      Умови і порядок проведення олімпіад регламентуються відповідним наказом директора. Цим же наказом затверджується оргокомітет, до якого входять зав. відділеннями, голови ц/к, провідні викладачі, студенти, голови студентських профспілкових організацій.

Відповідальні за проведення.
      За проведення олімпіад відповідають за зав. відділеннями, голови ц/к, заст. директора з навчальної роботи.
      Зав. відділеннями, голови ц/к повинні:
      - створити конкурсні комісії (журі) для проведення всіх етапів І туру олімпіади з визначених дисциплін;
      - забезпечити організацію і проведення олімпіад;
      - організовувати для студентів зустрічі з видатними вченими, знайомити з досягненнями науки і техніки, з роботою провідних підприємств, науково-дослідних та вищих навчальних закладів тощо;
      - систематично висвітлювати хід І туру олімпіади на засіданнях відповідних циклових комісій.
      Конкурсні комісії повинні:
      - завчасно складати завдання для проведення І туру олімпіади;
      - розробити лаконічні відповіді до запитань;
      - розробити методику підготовки проведення оглядів - конкурсів рефератів, курсових робіт, різних видів практики;
      - вчасно подати до оргкомітету список призерів І туру коледжу (призером вважати того, хто виконав завдання неменше як на 70 %.
      Організаторам олімпіади від кожної циклової комісії з інформаційною метою перед початком проведення олімпіади потрібно оформити відповідні стенди, на яких представити матеріали:
      - дата і місце проведення І туру олімпіади;
      - cписки навчальної та наукової літератури для підготовки до олімпіади, завдання та аналіз І туру, аналіз типових помилок, допущених у них, прізвища студентів-переможців.
      - Матеріали щорічних олімпіад зберігати в папках.

Вимоги до завдань.
      Для учасників олімпіади складаються нестандартні завдання, які вимагають індивідуального розв'язання і сприяють виявленню творчого мислення учасників (тести 3-го рівня).
      Зміст завдань повинен бути диференційований за складністю і оцінювати їх слід за коефіцієнтом складності (в балах).
      І тур проходить за один день (письмова робота) чи два дні (письмова робота й усна відповідь чи інший вид роботи).

Вимоги до проведення письмових робіт.
      Письмова робота містить від 5 до 10 завдань (питань), розрахованих на 2,5-3 години роботи. Можна рекомендувати на вибір 5-10 завдань із 20-30 запропонованих, що стосуються конкретної дисципліни, з якої проводиться олімпіада.

Вимоги до оформлення робіт.
      Кожне завдання учасники олімпіади виконують на окремому аркуші. Роботи шифруються . кожне завдання перевіряється відповідними комісіями з 2-3 осіб. Перевірка робіт закінчується в день проведення олімпіади.

Оцінювання завдань.
      Кожне завдання оцінюється за 10-ти бальною системою:
      - 0-2 бали - якщо практично нічого не зроблено;
      - 3-4 бали - показано тільки хід одержання відповіді;
      - 5-8 балів - розв'язка (відповідь) є правильною, але шлях нераціональний;
      - 9-10 балів - всі розв'язки правильні і раціональні.
      Одержану оцінку множити на коефіцієнт.
      При оцінюванні робіт враховується оригінальність методів і рішень, уміння узагальнювати результати. У таких випадках оцінка підвищується на 0,5 вихідного бала. Оцінка кожної роботи в цілому становить суму оцінок (балів) усіх виконаних завдань.
      Кожна ц/к розробляє свої критерії оцінювання орієнтуючись на вище вказані.

Умови проведення усного туру.
      При усному проведенні І туру олімпіади кожному учаснику присвоюють номер. Члени журі по черзі ставлять питання (які заздалегідь готуються і обговорюються). Відповідь на питання оцінюється 10-ти чи 5-ти бальною системами всіма членами комісії. Оцінка заноситься у спеціальні листи-бланки (форму бланку розробляє ц/к). за кожну відповідь виводиться середнє арифметичне з оцінок, поставленими всіма членами комісії (журі).
      При рівній кількості балів у декількох учасників першість визначається з урахуванням показників і досягнень в науково-навчальній діяльності.
      Переможці визначаються з найвищою сумою одержаних балів.
      Останній етап І туру, коледжівський, носить вибірковий характер і полягає в організації конкурсів між переможцями II етапу. Він проводиться за тією ж методикою, працює одна конкурсна загальноуніверситетська комісія, в яку входять керівники відповідних відділень.
      Останній етап можна провести у вигляді КВК, турнірів кмітливих, брейн-рингу та ін.
      Рекомендується для останнього туру олімпіади брати завдання близькі до завдань II туру Всеукраїнської олімпіади минулих років (олімпіада на рівні базових навчальних закладів), оскільки 3 переможці стануть учасниками II туру поточного навчального року.

Заохочення учасників І туру.
      Переможці і активні організатори І туру олімпіади заохочуються директором та профспілковою організацією коледжу (грамотами, цінними подарунками, грошовими преміями).
      Рішенням педагогічної ради за поданням комісій переможці І туру можуть звільнятись від складання відповідних заліків чи екзаменів, і в заліковій книжці їм ставиться високий бал.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]