ministry

vobu.com.ua

Київський національний торговельно-економічний університет

 

 

 

Місія університету -

працюємо для

 нинішнього та

 майбутнього поколінь

 

       Історія Київського національного торговельно-економічного університету бере початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, створеного в 1946 році. У 1966 році на його базі створено Київський торговельно-економічний інститут, який у 1994 році перетворений у Київський державний торговельно-економічний університет. 2000 рік став для університету знаковим, оскільки йому надано статус національного. Університет має вищий IV рівень акредитації.

       За роки свого функціонування університетом підготовлено понад 100 тисяч фахівців для багатьох галузей економіки, сфер управління, науки, вищої освіти. Серед його випускників видатні політичні діячі, керівники органів державної влади та управління, організацій і підприємств, дипломатичні працівники, науковці.

       Університет є лідером у реформуванні вищої освіти в Україні, має високий рейтинг у вітчизняному освітньому середовищі. Першим здійснив суттєве оновлення змісту освіти та широке впровадження у навчальний процес інноваційних технологій на основі інформатизації, кредитно-трансферної системи, прогресивних методів оцінювання знань студентів тощо. Послідовно реалізуються положення Болонського процесу на шляху європейської інтеграції. Активно діє інтегрована ступенева освіта в рамках техноекономполісу. Загальновизнаною в Україні є система перепідготов ки та підвищення кваліфікації фахівців за національними і міжнародними програмами, у т.ч. за програмами "Магістр-бізнес-адміністрування", "Європейський менеджмент — СеМВА".

       У 2006 році КНТЕУ приєднався до всесвітньо відомої Великої Хартії Університетів. Здобутки університету у 2007 році, як і в минулі роки, від значено золотою медаллю на Всеукраїнській освітній виставці.

       Маючи велике науково-методичне напрацювання та практичний досвід у впровадженні сучасних форм і методів організації навчального процесу, університет виконує функції науково-методичного центру для вищих навчальних закладів України по підготовці фахівців галузей знань "Менеджмент і адміністрування", "Сфера обслуговування", напряму підготовки з товарознавства і торговельного підприємництва, а також для системи Державного казначейства України. Є розробником державних стандартів з цих напрямів.

 

      Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за державним замовленням та угодами з юридичними і фізични ми особами для багатьох галузей сфери економіки України. Університет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за бакалаврськими і магістерськими програмами. Діє система роботи, спрямована на постійне зростання рівня якості освіти.

       В університеті навчається 37 тис. студентів. Враховуючи відмінне навчання, здобутки у науковій і громадській роботі, понад 100 студентам і молодим вченим призначено персональні стипендії Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, обласних і міських органів влади, окремих банків, Торгово-промислової палати України, Вченої ради університету.

       До складу університету, окрім базового закладу, де функціонують 5 факультетів, входять 6 інститутів, 9 коледжів і вищих комерційних училищ, 7 навчальних і навчально-виробничих центрів, розташованих у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Ялті.

       В університеті сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Рівень академічної кваліфікації складає 80 %. 33 працівникам присвоєні почесні звання України. Членами НАН, АПН України та галузевих академій обрані 6 науковців. Функціонує ефективна система підвищення педагогічної майстерності та мотивації праці викладачів.

       Університет має потужний науковий потенціал. Вектор університетської науки спрямований на розробку фундаментальних і прикладних актуальних проблем соціально-економічного розвитку України. Працюють 15 наукових шкіл, аспірантура і докторантура. При університеті функціонують дві спеціалізовані Вчені ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата економічних та технічних наук.

       На високому дослідницькому рівні в університеті функціонують наукові школи, які очолюють провідні вчені: академік Мазаракі А.А., доктори наук, професори Артюх Т.М., Білуха М.Т., Бланк І.О., Горелкін В.Г., Лагутін В.Д., Колтунов В.А., Марчук В.М., Мних Є.В., Нападовська Л.В., Пересічний М.І., Полурез В.І., Притульська Н.В., Пугачевський Г.Ф., Рудавська Г.Б.

       У галузі вдосконалення підготовки фахівців, їх працевлаштування, проведення науково-технічних заходів університет співпрацює на основі дов гострокових договорів з міністерствами, відомствами, науковими установами, організаціями, підприємствами, творчими спілками і товариствами. Особливо плідні творчі стосунки з Рахунковою палатою, Національним банком, міністерствами економіки, фінансів, закордонних справ України, Державним казначейством, Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою, Антимонопольним комітетом, Пенсійним фондом, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Торгово-промисловою палатою України, Державною службою туризму і курортів, АБ "Надра", "Аваль" та багатьма іншими установами.

       Постійно розвиваються і закріплюються позиції університету на міжнародному рівні. Діють творчі багаторічні зв'язки із 50 закордонними університетами Франції, Польщі, Греції, Німеччини, Китаю, Словакії, Білорусі, Росії, Молдови та інших країн. Здійснюється обмін викладачами, студентами, виконуються міжнародні проекти щодо інтеграції вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

       Університет є членом 10 престижних міжнародних організацій таких, як Міжнародна асоціація університетів, Європейська асоціація міжнародної освіти, Міжнародна спілка товарознавства і технології, Європейська Академія Ритейлу, Російська асоціація бізнес-освіти та ін.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]