ministry

vobu.com.ua

Ліцензування освітньої діяльності
«Підготовка громадян України до вступу у ВНЗ»
Обґрунтування
можливості Коломийського економіко-правового коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету
щодо підготовки до вступу у вищі навчальні заклади

І. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону
щодо потреби абітурієнтів у підготовці до вступу у вищі навчальні заклади

        Розвиток національного ринку праці є невід'ємною складовою розбудови суверенної України та її соціально орієнтованої національної економіки. Держава, визнаючи право на працю як конституційну норму, зобов'язалася бути надійним гарантом забезпечення своїм громадянам умов для досягнення добробуту. Проте в останні роки на фоні кризи, значних розбіжностей у соціально - економічному розвитку території країни, специфіки розміщення й розвитку продуктивних сил, сфера праці та зайнятості населення зіткнулася з поглибленням різноманітних проблем проходження працевідтворювальних процесів. В ситуації, що склалася, виникла гостра потреба перепідготовки, підвищення кваліфікації, поглиблення знань тимчасово непрацюючого населення.
        В становленні та розвитку національної професійної освіти все більше вагомими стають науково-обґрунтований підхід організації навчання, сучасна технологія навчання, яка включає сукупність прийомів та методів, матеріалів і технічних засобів, пристроїв та систем, використовуваних викладачем і студентом у процесі навчання.
        Головним завданням коледжу є:
        •  провадження освітньої діяльності, яка включає навчальний, виховний, науковий, культурний, методичний напрямки;
        •  забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості;
        •  виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;
        •  формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
        •  інформування абітурієнтів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості.
        У коледжі створений Центр профорієнтаційної роботи, одним із основних завдань якого є профорієнтаційна робота з метою формування контингенту студентів, створення та підтримка зв’язків з громадськістю, організації підготовчих курсів до вступу у вищі заклади освіти.
        В коледжі працюють підготовчі курси метою яких є опанування знань, необхідних для вступу, оскільки у 2005р. після проведення ліцензування було отримано дозвіл на здійснення освітньої діяльності щодо підготовки до вступу у вищі навчальні заклади. Термін підготовки складає - три місяці. У 2005/2006 –162 особи, 2006/2007 – 182 особи, 2007/2008 – 196 осіб, 2008/2009 – 188 осіб пройшли підготовку на підготовчих курсах. Почастішали випадки звернень пройти підготовку на підготовчих курсах випускників минулих років випуску загальноосвітніх шкіл, якщо, скажімо, у 2008р. бажали пройти підготовку 27, то уже в 2009р було 69 чоловік. Це зумовлено тим, що вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти подають у вищий навчальний заклад сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти виданий у поточному році.
        Проведене опитування серед школярів міста і району засвідчило бажання багатьох із них стати слухачем підготовчих курсів. Це пов’язано насамперед з підготовкою до незалежного оцінювання знань для отримання сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти.
        Майже 95 % слухачів підготовчих курсів стали студентами КЕПК КНТЕУ та інших вищих навчальних закладів. У зв’язку з цим ми маємо можливість виконувати план прийому.
        Основною метою підготовки до вступу у вищі навчальні заклади є:
        - поглиблення знань з загальноосвітніх предметів для учнів 9-11 класів для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади;
        - організацію додаткових занять зі студентами з метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів.
        Діяльність підготовчих курсів зумовлена потребою належної підготовки абітурієнтів до вступу в коледж, поглиблення знань з дисциплін шкільної програми, забезпечить можливість підготовки абітурієнтів для вступу в інші навчальні заклади.
        Проведена підготовка матеріально-технічної бази коледжу, що буде забезпечувати підготовку до вступу у вищі навчальні заклади: оновлено обладнання, навчальні посібники, підручники, довідкова література, комп’ютерна техніка, що дасть можливість забезпечити високий рівень знань.
        Викладачами коледжу за період з 2005 по 2009р. розроблений повний комплекс навчально-методичного забезпечення на весь період діяльності підготовки абітурієнтів до вступу до вищих навчальних закладів.
        Таким чином, можна зробити висновок, що Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного коледжу спроможний проводити підготовку за заявленим видом діяльності і може бути ліцензованим на підготовку до вступу у вищі навчальні заклади з ліцензійним обсягом 200 осіб.

ІІ. Загальна характеристика Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ.
        Коломийський економіко-правовий коледж створено наказом Міністерства освіти України відповідно до листа Кабінету Міністрів України №10781/33 від 28.05.96р. На виконання вищевказаного наказу прийнято 05.07.96р. наказ №836 по Київському державному торговельно-економічному університету. Зареєстровано Положення про Коломийський економіко-правовий коледж Київського державного торговельне-економічного університету в міській Раді м.Коломия 08.07.96р., метою діяльності якого є: підготовка спеціалістів для різних ланок народного господарства.

Таблиця 1
Загальна характеристика
Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ
№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1

Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів

380

- молодший спеціаліст

380

- бакалавр

-

2

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

837

у т.ч. за формами навчання:

 

- денна

648

- заочна

189

3.

Кількість навчальних груп

37

4.

Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців, разом:

8

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

- молодшого спеціаліста

5

- бакалавра

3

5.

Кількість кафедр (циклових предметних комісій), разом:

8

з них випускових:

3

6.

Кількість факультетів (відділень), разом

5

7.

Загальні навчальні площі, будівель (кв.м), з них:

 

- власні

9600

- орендовані

-

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв.м):

-

9.

Інше

-


ІІІ. Наявні і потенційні можливості щодо підготовки абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади

а) матеріальна база і перспективи її розвитку
        За станом на 01.09.2007 року Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ має приміщення, загальною площею 9600 м.кв., в тому числі навчальна площа 6440 м.кв.
        Навчальний процес здійснюється в 46 навчальних кабінетів, в тому числі 3 кабінети для комп’ютерного навчання, 6 комп’ютеризованих кабінетів для практичного навчання. Всього в навчальному процесі задіяно 130 комп’ютерів та 11 програм:
        1. Інформаційно-правова система “Ліга: Закон-Професіонал”, яка щоденно оновлюється.
        2. Пакет програм “Бібліограф”.
        3. Тестовий пакет “SunRav Test Office”
        4. Пакет програм «Деканат», які дають змогу контролювати якість і успішність навчання студентів на різних етапах контролю знань, вести обширну інформаційну базу анкетних даних студентів.
        5. 1С Підприємство (версія 7.7, мережева версія) для автоматизації бухобліку, ведення діловодства, роботи кадрової служби на підприємстві, програма ARM менеджера готельного господарства.
        6. Пакет “SunRav BookOffice 1.2”, передбачений для створення електронних підручників.
        7. АСОПД-КОMTEX-W – програма пенсійного фонду для заведення та нарахування пенсій.
        8. АРМ-2006 – програма пенсійного фонду для ведення обліку роботодавців та звітності по персоналу.
        9. Програмний комплекс “HOTEL” версія 2.0.0.3 для автоматизації роботи служб готелів.
        10. Програма Готель. Готельне господарство – модуль програми Корпорація, призначений для автоматизації діяльності готелів, баз відпочинку.
        11. Тестовий пакет “Колоквіум +”
        В коледжі функціонує бібліотека, яка налічує понад 40 тисяч примірників літератури, в тому числі 23 тис. підручників, навчальних посібників, наукових видань. Щороку передплачується 100 назв періодики. Бібліотечний фонд постійно поповнюється новою літературою.
        Комп’ютеризовано бібліотеку коледжу, в якій встановлено 18 персональних комп’ютерів. Всі комп’ютери під’єднано до виділеної некомутованої лінії для доступу до глобальної мережі Internet швидкістю 128 kb/s та до локальної мережі.
        Діє читальний зал на 175 посадочних місць, де студенти мають можливість опрацювати навчальну літературу і періодичні фахові видання.
        При підготовці студенти опрацьовують програмовий матеріал, використовуючи WEB-сторінки викладачів, спеціалізовані WEB-сторінки в мережі Internet, комп’ютерні підручники, нормативну базу та іншу навчально-методичну літературу, що знаходиться в базі даних бібліотеки. За останній рік фонд бібліотеки поповнився новою літературою на 220 примірників на суму 12700 грн.
        Соціальний захист педагогічних працівників коледжу здійснюється через колективний договір:
        - у колективному договорі визначається система доплати, надбавок, премій та інші умови стимулювання, передбачені статтями 57 і 58 Закону України «Про освіту» та ст. 57 п.2 Закону України «Про вищу освіту»;
        - створюються належні умови праці, підвищення кваліфікації, побуту, відпочинку та медичного обслуговування;
        - виплачуються у разі втрати роботи компенсації згідно Закону України «Про зайнятість населення»;
        - забезпечується зарахування до педагогічного стажу роботи за сумісництвом у разі виконання навчальних обов’язків не менше ніж 240 академічних годин на рік.
        Соціальний захист студентів коледжу здійснюється через відповідний фонд соціальної допомоги студентам.
        Кошти Фонду соціального захисту студентів коледжу витрачаються на підвищення студентського життєвого рівня і заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності:
        - надання матеріальної допомоги, преміювання;
        - дотацію на оздоровлення і відпочинок, пільгове харчування;
        - збільшення стипендії пільговому контингенту.
        Коледж сприяє збереженню здоров’я студентів, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, якісному медичному обслуговуванню, пропаганді здорового способу життя.

б) Кадровий склад
        У Коломийському економіко-правовому коледжі КНТЕУ склався висококваліфікований, досвідчений, працездатний педагогічний колектив, який дозволяє забезпечити навчально-виховний процес на високому рівні.
        Підбір викладацьких кадрів відбувається поетапно. Перший етап - попередній відбір кандидатур з орієнтацією на вимоги посадової інструкції щодо прав і обов'язків викладача. Відбираються ті, хто за формальними даними може відповідати пред'явленим вимогам. Другий етап - вивчення практичної діяльності, особистих якостей викладача, перевірка можливостей і здібностей займатися викладацькою роботою в ході відвідування занять та бесіди адміністрації з викладачами. Третій етап - в кінці року методична рада аналізує діяльність педагогічних працівників згідно критеріїв комплексної оцінки їх роботи, виконання індивідуального плану. Ефективність роботи з кадрами забезпечується своєчасною атестацією викладачів.
        Характеристика педагогічного складу, що буде забезпечувати підготовку абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади представлена в табл.4.1.

Таблиця 4.1.

Кадровий склад

№ п/п

Показник

Кількість

1

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює на спеціальності, (осіб)
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
викладачі вищої категорії,
з них викладачі-методисти
інші категорії

11
-
1
10
2
1


2

Штатна укомплектованість (всього, %)
з них: докторів наук, професорів (%)
кандидатів наук, доцентів (%)
викладачі вищої категорії
з них викладачі-методисти (%)
інші категорії (%)

90,9
-
10,00
90,00
20,00
10,00

3

Кількість сумісників (всього)
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
викладачі вищої категорії
з них викладачі-методисти
інші категорії

1
-
-
1
-

4

Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями:
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
викладачі вищої категорії
з них викладачі-методисти
інші категорії

38
-
40
38
37
37

5

Кількість викладачів пенсійного віку:
з них: докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
викладачі вищої категорії
з них викладачі-методисти
інші категорії

-
-
-
-
-
-

6

Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, що викладається (%)

0

7

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.)

720

8

Випускаючу циклову комісію очолює фахівець відповідної спеціальності:         •  доктор наук, професор
        •  кандидат наук, доцент

-
-

9

Загальна кількість докторантів за спеціальністю

-

10

Загальна кількість аспірантів за спеціальністю

-

11

Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації за останні 5 років, %

100


        Існуючий штатний розпис дає можливість забезпечувати високу якість освіти, запроваджувати гнучкі освітні програми та інформаційні технології навчання.

в) навчально-методичне забезпечення
        В коледжі склалася система управління навчальним закладом як педагогічним персоналом, так і студентським колективом. Управління навчальним закладом здійснюється за структурою: директор коледжу, його чотири заступники: з навчальної роботи; з навчально-виховної роботи; з навчально-виробничої роботи, адміністративно-господарської роботи; 5 завідувачів відділень: обліку та фінансів, економіки та менеджменту, правознавства, соціально-гуманітарних дисциплін та заочного відділення. Управління навчальним закладом ґрунтується на цілеспрямованій взаємодії директора, його заступників, керівників всіх структурних підрозділів, викладачів, студентів, їх батьків, громадськості.
        В реалізації навчального процесу коледж керується пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти:
•  забезпечення навчального процесу комп'ютерами з метою поступового впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес;
        •  розроблення індивідуальних модульних навчальних завдань різних рівнів складності;
        •  створення інтегрованих навчальних планів і програм;
        •  формування потреби та здатності у студентів до самоосвіти;
        •  створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми-інвалідами;
        •  розвиток співпраці з підприємствами, установами, організаціями - замовниками підготовки кадрів, державною службою зайнятості.
        Реалізація зазначених потреб сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності.
        Загальний термін підготовки слухачів до вступу у коледж складає 3 місяці. Навчальна план включає в себе дисципліни, які складають при вступі до коледжу: українська мова та література, математика, географія, історія України.
        З вищевказаних дисциплін розроблені програми та робочі навчальні програми, в основу яких покладено програми загальноосвітньої школи. Робочими навчальними програмами передбачено проведення таких видів занять: лекцій, практичних занять, контрольних робіт, консультацій .
        Викладачами підготовлені опорні конспекти лекцій, створені пакети візуального супроводження дисциплін, розроблені завдання для практичних занять, навчальні та контролюючі тести.
        Забезпечення підручниками та посібниками дисциплін підготовки до вступу в коледж відповідає навчальним планам та програмам. Всі підручники та посібників мають гриф Міністерства освіти і науки України.

г) наукова та видавнича діяльність
        Науково-дослідницька діяльність Коломийського економіко-правового коледжу є одним з важливих засобів підвищення якості і виховання спеціалістів, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного і культурного прогресу. Різними формами цієї роботи охоплено близько 80% студентів.
        Щороку проводяться олімпіади з фахових дисциплін, студентські підсумкові та тематичні конференції. Зокрема в 2007 році на базі коледжу була проведена регіональна студентська конференція «Молодь та перспективи розвитку малого бізнесу». Студенти коледжу – активні учасники Міжнародного конкурсу з актуальних питань менеджменту туристичної індустрії, який проводиться в м.Харкові, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2003 рік – І місце в обласному етапі, 2004 рік – ІІ місце у обласному етапі, 2007 рік – ІІ місце в обласному етапі), 2010 рік – І місце в обласному етапі), Всеукраїнської олімпіади з основ інформатики (ІІІ та IV місця в обласному етапі).
        Викладачами коледжу опубліковано в фахових виданнях 126 наукових статей, видано 2 монографії.
        Викладачі коледжу активно займаються видавничою діяльністю: з 85% дисциплін розроблено опорні конспекти лекцій, з 90% розроблено методичні рекомендації і вказівки для проведення практичних і семінарських занять та для організації самостійної роботи студентів. З окремих дисциплін розроблено кейс-стаді.

IV. Підстави щодо можливості надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов

        На даний момент Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного університету здійснює підготовку фахівців за 8 спеціальностями згідно ліцензії (Серія АВ №420857 видана Міністерством освіти і науки України від 31.10.2008 р.)., пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста та бакалавра з ліцензованим обсягом прийому 270 денної форми навчання та 110 заочної форми навчання.
        Забезпечення якісної підготовки слухачів підготовчих курсів базується на наступних концептуальних положеннях:
        •  кадрове забезпечення;
        •  наукова діяльність;
        •  матеріально-технічне забезпечення процесу навчання;
        •  впровадження передових методів навчання та контролю знань;
        •  комп`ютерізація навчального процесу;
Існує стратегічна програма формування і підвищення якісного рівня викладацького складу. Розробляється навчально-методичне забезпечення усіх дисциплін, що передбачені навчальним планом. Намічені перспективи науково-видавничої діяльності.
        Стан діючої навчально-матеріальної бази коледжу дозволяє якісно готувати слухачів підготовчих курсів. Забезпечення власними навчальними площами складає 100%. Кабінети і лабораторії, передбачені навчальними планами, обладнані технічними засобами, наочністю і дидактичними матеріалами згідно вимог навчальних програм.
        Всі приміщення використовуються за призначенням. Наявна матеріальна база та кількість ПЕОМ повністю забезпечують навчальний процес. Основними джерелами інформаційного забезпечення освітньої діяльності є бібліотечний фонд та електронні засоби інформації. Читальний зал бібліотеки забезпечений фаховими періодичними виданнями, які необхідні для навчання. У коледжі створена можливість оперативного копіювання навчальних матеріалів. Працює електронна пошта, є доступ до Інтернету.
        Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що у Коломийському економіко-правовому коледжі КНТЕУ існують реальні умови забезпечення якісної підготовки слухачів до вступу у вищі навчальні заклади.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]