ministry

vobu.com.ua

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович  

mz

          Народився 27 липня 1950 року в м. Києві, доктор економічних наук (1995 р.), професор (1994 р.), завідувач кафедри міжнародної економіки, дійсний член Національної академії педагогічних наук України (2006 р.), заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.).

            У 1976 році закінчив середню школу № 94 міста Києва.

       У 1972 році здобув вищу освіту в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю "Технологія і організація громадського харчування".

       Із 1972 по 1975 рік працював науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту торгівлі та громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР, із 1975 по 1984 рік - старшим інженером, молодшим науковим співробітником Ради з вивчення продуктивних сил АН України.

      У 1984 році призначається на посаду заступника директора з наукової роботи Республіканського проектно-технологічного інституту Міністерства торгівлі СРСР і в 1987 р. - заступником генерального директора з наукової роботи НВО "Торгпрогрес" Міністерства торгівлі СРСР.

      Із 1988 р. його трудова діяльність пов'язана з вищою школою. Він плідно працює вченим секретарем, доцентом кафедри економіки торгівлі, деканом торгово-економічного факультету, першим проректором Київського державного торговельно-економічного інституту, а з 1991 року - ректором цього інституту; з 1994 року - ректором Київського державного торговельно-економічного університету, якому в 2000 році Указом Президента України надано статус Національного.

Відомий вчений в галузі сучасної економічної теорії, зокрема, з проблем товарного обігу в ринкових умовах. Йому належать розробки механізму державного регулювання сфери обігу, методичні аспекти визначення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі тощо.

        Підготовлено й опубліковано понад 200 наукових праць, в т.ч. 33 монографії. Автор і співавтор 31 підручника і навчального посібника з економіки. Підготував 15 докторів і 12 кандидатів наук, здійснює наукове консультування та керівництво 5 докторантами, здобувачем наукового ступеня доктора наук і 2 аспірантами.

Мазаракі А.А. є:


-Головою науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з менеджменту й адміністрування;
-Головою спеціалізованої вченої ради щодо присвоєння наукових ступенів доктора і кандидата наук;
-Головою наукової секції "Економіка" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
-Головою редакційних колегій науково-практичного журналу "Вісник КНТЕУ" й міжнародного науково-практичного журналу "Товари та ринки";
-Керівником наукової школи з розв'язання проблем розвитку сфери товарного обігу як передумови економічного зростання;
-Членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
-Членом Комітету з державних премій України в галузі освіти;
-Членом наукової ради Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
-Членом правління Товариства "Знання";
-Членом редакційних колегій журналів "Економіка України", "Фінансовий контроль";
     Почесним професором Університету Сока Гаккай (Японія); Російського державного торговельно-економічного університету (Російська Федерація); Будапештського економічного інституту (Угорська Республіка); Київського національного торговельно-економічного університету;
Почесним доктором Краківського економічного університету (Республіка Польща); Білоруського державного економічного університету (Республіка Білорусь); Білоруського торговельно-економічного університету споживчої кооперації (Республіка Білорусь).

       Активний ініціатор реформування вищої школи. Готує та вносить пропозиції до проектів законів України та інших нормативно-правових актів. Університет, який він очолює, є лідером процесу осучаснення змісту освіти, впровадження новітніх навчальних технологій. На базі університету створено комплекс у складі 15 навчальних закладів різних рівнів, Науково-дослідний фінансовий інститут, активно функціонують технічний комітет зі стандартизації, Центр трансферу технологій, Асоціація кулінарів України, Українське товариство товарознавців і технологів, Всеукраїнський науково-методичний центр із професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу та обслуговування, одним із завдань якого є навчання представників бізнесу та державних службовців, волонтерів у межах заходів щодо підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012. В очолюваному А.А. Мазаракі університеті підготовка фахівців, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", "спеціаліст", "магістр", здійснюється за понад 9 напрямами та 34-ма спеціальностями (денна і заочна форми навчання). Надається широкий спектр освітніх послуг для забезпечення фундаментальності базової підготовки та індивідуалізації навчання. Проводиться постійна робота щодо вдосконалення навчальних планів, перегляду змісту навчальних дисциплін із метою їх агрегації, посилення наукової складової підготовки фахівців нової формації на основі компетентнісного підходу. Під керівництвом ректора розроблено галузеві стандарти вищої освіти з трьох напрямів підготовки.

     Увага ректора приділяється закріпленню позитивних тенденцій у зміцненні кадрового потенціалу університету. Майже 95% випускових кафедр університету очолюють доктори наук, професори. При університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради, в яких проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється в аспірантурі за 14 науковими спеціальностями та в докторантурі за 6 науковими спеціальностями, що сприяє відтворенню інтелектуального потенціалу, поповненню та оновленню професорсько-викладацького й наукового складу, підвищенню ефективності підготовки наукових кадрів Київського національного торговельно-економічного університету. За ініціативи ректора створена та активно функціонує система підготовки наукового резерву з числа студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр".

Університет є сучасним організаційно-методичним центром для навчальних закладів, що готують фахівців для сфери підприємництва і торгівлі. Відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2009 в Київському національному торговельно-економічному університеті створено сучасну систему управління якістю. Функціонує комплексна автоматизована інформаційна система управління університетом. Активно розвивається міжнародне співробітництво в сфері економічної науки та підготовки кадрів.

     Під особистою увагою ректора перебуває процес реалізації заходів щодо створення сприятливих умов для навчання, комфортного перебування та проживання студентів, у тому числі студентів із особливими потребами.

Мазаракі А.А. нагороджений:
- орденами "За заслуги" ІІІ, ІІ і І ступенів,
- пам'ятною золотою медаллю "10 років Незалежності України",
- медаллю "В пам'ять 1500-річчя Києва",
- Почесною грамотою Верховної Ради України,
- Почесною грамотою Кабінету Міністрів України,
- відзнакою Міністерства внутрішніх справ України "За заслуги в боротьбі з економічною злочинністю" І ступеня,
- нагрудним знаком Міністерства економічного розвитку та торгівлі України "За сумлінну працю" І ступеня, - нагрудним знаком "Почесний працівник Державного казначейства      України",
- нагрудним знаком Державної митної служби України "За митну безпеку держави" І ступеня,
- Подякою Київського міського голови,
- почесною відзнакою "За розбудову освіти",
- золотою медаллю Товариства "Знання",
- іншими урядовими нагородами.
Має орден "Академічна пальмова гілка" (Франція) та інші іноземні урядові відзнаки.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]