ministry

vobu.com.ua

Коломийський економіко-правовий коледж – один з навчальних державних закладів на Прикарпатті, створений як структурний підрозділ Київського національного торговельно-економічного університету у 1996 році.

Для підготовки фахівців в навчальному закладі створено всі необхідні умови: висококваліфікований науково-педагогічний потенціал, потужна матеріально-технічна база, розгорнута мережа баз для проходження практик, соціальна інфраструктура, навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисциплін, що надає значні переваги Коломийському економіко-правовому коледжу КНТЕУ перед іншими закладами освіти.

Коледж ставить своїм завданням підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Комп’ютерна інженерія», надаючи молоді широкого спектру знань, умінь та навичок, які необхідні у роботі майбутнього фахівця.

Освітній процес в коледжі забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники, серед яких доктор наук, кандидати наук, відмінники освіти України, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії.

Керівництво Коломийським економіко-правовим коледжем КНТЕУ здійснює директор Гарат Роман Михайлович, доктор політичних наук, кандидат історичних наук.

Для проведення аудиторних занять використовуються обладнані відповідно до сучасних вимог навчальні кабінети та віртуальні навчально-тренінгові лабораторії з дисциплін загальноосвітньої, соціально-гуманітарної, математичної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

На належному рівні організована і функціонує соціальна інфраструктура: бібліотека з читальним залом, спортивний зал, спортивний майданчик, стадіон, буфет, актовий зал, медичний пункт, кабінет довіри, створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

При підготовці до занять в читальному залі бібліотеки коледжу студенти опрацьовують програмовий матеріал, використовуючи вебсторінки викладачів, спеціалізовані вебсторінки в мережі Іnternet, комп’ютерні електронні підручники, нормативну базу та іншу навчально-методичну літературу.

Вдосконалення навчальної діяльності та поліпшення її методичного забезпечення в коледжі базується на впровадженні в навчальний процес новітніх технологій та активізації самостійної роботи студентів із урахуванням особливостей кожної дисципліни; підготовці комп’ютерної версії навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів; розробленні та впровадженні ділових ігор, використанні електронних підручників; оновленні та створенні нового покоління навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Важливим чинником підвищення ефективної професійної підготовки здобувача фахової передвищої освіти є організація науково-дослідної роботи. Педагогічні працівники коледжу беруть участь та здійснюють наукове керівництво підготовки студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах та олімпіадах.

Складовою навчально-виховного процесу в коледжі є практичне навчання, мета якого – закріплення та поглиблення знань здобувачів фахової передвищої освіти, отриманих в процесі теоретичної підготовки, набуття і удосконалення необхідних умінь і навичок за обраною спеціальністю.

Виховна робота у навчальному закладі спрямована на формування гармонійно розвиненої особистості. Студенти беруть участь у спортивних секціях, клубах за інтересами, танцювальних та вокальних гуртках. Рада студентського самоврядування коледжу займається організацією культурно-масових заходів, сприяє навчальній, наукові та творчій діяльності студентів.

Особливу увагу коледж приділяє питанню працевлаштування і розвитку кар'єри. У навчальному закладі діє система сприяння працевлаштування випускників на основі договорів про співпрацю між коледжем і державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами.

Випускники коледжу можуть продовжувати навчання у ЗВО III-IV рівнів акредитації – Київському національному торговельно-економічному університеті та Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.

Запрошуємо на навчання до Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ!

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.38 [4 Голоса (ов)]